opc_loader

Agemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sieraden Ludo Online zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sieraden Ludo Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sieraden Ludo Online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 
2.1 Alle aanbiedingen van Sieraden Ludo Online zijn vrijblijvend en Sieraden Ludo Online behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sieraden Ludo Online. Sieraden Ludo Online is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sieraden Ludo Online dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten voor bestellingen minder dan 25,- Euro.

 • 3.2 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling middels bankoverschrijving, Mr. Cash/Bancontact of met Creditcard.
 • 3.3 Alle artikelen werden met de grootst mogelijke aandacht gepresenteerd. Mochten desondanks fouten gemaakt zijn bij prijzen, modellen of omschrijving, houden wij ons het recht voor artikelen niet te leveren.
In dit geval zullen wij u per mail daarvan informeren.

Artikel 4. Levering

 • 
4.1 Na ontvangst van de betaling op onze bankrekening streeft Sieraden Ludo Online er na binnen 24 tot 48 uur de bestelling bij u thuis te  laten afleveren, afhankelijk van de gekozen verzendwijze.
 • Indien de vermeldde leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden niet gerealiseerd kan worden, ontvangt u een mail met de verwachtte levertijd. 
 • Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 • Indien echter Sieraden Ludo Online, 14 dagen na de doorgegeven levertijd nog niet heeft kunnen leveren, kunt u via een email om terugstorting en annulatie van de order vragen.
 • 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sieraden Ludo Online verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 • 6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sieraden Ludo Online daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sieraden Ludo Online de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. In die tijd kunt u het gekochte zonder opgaaf van redenen terug sturen aan Sieraden Ludo Online. U krijgt in dit geval de prijs van het gekochte terug gestort. De verzendingskosten worden wel in rekening gebracht, zelfs als er tijdens de koop geen verzendingskosten in rekening werden gebracht. De kosten voor de retourzending die aangetekend dient te geschieden, zijn voor rekening van de koper.
 • 6.4 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en volledig is, en waarbij de goederen geen gebruikssporen bevatten.
 • 6.5 Gegraveerde ringen of sieraden kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

 • 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sieraden Ludo Online, dan wel tussen Sieraden Ludo Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sieraden Ludo Online, is Sieraden Ludo Online niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sieraden Ludo Online.

Artikel 8. Overmacht

 • 
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sieraden Ludo Online ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sieraden Ludo Online gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sieraden Ludo Online kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

 • 
9.1 Indien u aan Sieraden Ludo Online schriftelijk opgave doet van een adres, is Sieraden Ludo Online gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sieraden Ludo Online schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 • 9.2 Wanneer door Sieraden Ludo Online gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sieraden Ludo Online deze Voorwaarden soepel toepast.

 • 9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sieraden Ludo Online in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sieraden Ludo Online vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 • 9.4 Sieraden Ludo Online is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • 
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.